रोशन लाल चौधरी

निमित्त निर्देशक
हाम्रो बारे

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देशमा संघीयता लागू गरि सो को कायार्न्वयन गर्ने उदेश्य अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ईकाइहरु रहने व्यवस्था अनुसार प्रदेश नं. ५, सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, बुटवलको स्थापना भई सेवा संचालन गर्दै आई रहेको छ । यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र प्रदेश नं. ५ अन्तरगतका सम्पुर्ण जिल्लाहरु रहेको ।

 
पदाधिकारी / कर्मचारी
सुचना अधिकारी
कार्यक्रम